Algemene voorwaarden en productinformatie

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van NaamKado & Zo evenals alle aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten en/of diensten.
 2. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van NaamKado & Zo.
 3. Onder productbestellingen verstaat NaamKado & Zo alle standaard aangeboden artikelen in de webshop.
 4. Onder specifieke order, verstaat NaamKado & Zo uw eigen ontwerp en ontwerp op basis van het geboortekaartje.
 5. Door het plaatsen van een bestelling, op welke wijze dan ook, verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met de algemene voorwaarden.
 6. Naamkado & Zo behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
 7. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. NaamKado & Zo kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. NaamKado & Zo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar website of mailings.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling of offerte  en nadat een opdracht door NaamKado & Zo op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. NaamKado & Zo behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
 3. Een voorbeeld vooraf bekijken is niet mogelijk. De samenstelling van de gekozen indeling, lettertype en kleuren zijn op eigen risico. Dit kan achteraf niet gewijzigd worden en/of reden zijn voor retour.
 4. Het doorgeven van onvolledige of onjuiste informatie is voor eigen risico. Dit kan achteraf niet gewijzigd worden en/of reden zijn voor retour.
 5. Mocht de klant 4 weken na de bestelling nog niet tot betaling zijn overgegaan, dan wordt de bestelling door NaamKado & Zo geannuleerd en uit het bestand verwijderd.
 6. De producten worden met de hand gemaakt en zijn daarmee uniek. Het product kan daardoor iets afwijken van de foto in de webshop.
 7. U kunt uw bestelling annuleren, middels het sturen van een mail binnen 1 uur na ontvangst van onze bevestiging.

Artikel 3. Prijzen en betaling

 1. Alle gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. NaamKado & Zo behoudt zich het recht om prijzen met directe ingang te wijzigen.
 4. NaamKado & Zo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

Artikel 4. Levering

 1. Alle op de internetsite genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 2. NaamKado & Zo verzendt uw bestelling met TNT-Post. Deze zal het pakket 2 maal aanbieden op het door u aangegeven afleveradres. Mocht u niet in staat zijn het te ontvangen, dan heeft u 3 weken de tijd om het pakket op te halen op het door TNT-Post aangegeven postkantoor.
 3. Als een artikel niet meer leverbaar is, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terug betaling van het eventueel reeds betaalde bedrag.
 4. Voor bestelling boven de € 95,00 betaald u geen verzendkosten. Voor bestellingen onder de € 95,00 betaalt u afhankelijk van het gewicht en afmeting.
 5. In geval van productbestellingen, worden de goederen op maat voor u gemaakt, na ontvangst van uw betaling en/of geboortekaartje. Na betaling en/of geboortekaartje worden de goederen binnen 5 werkdagen verzonden. NaamKado & Zo streeft altijd naar de snelst mogelijke levering.
 6. In geval van specifieke orders geldt na bevestiging van de offerte, en de betaling vooraf dat het product op maat voor u wordt gemaakt. NaamKado & Zo streeft altijd naar de snelst mogelijke levering.
 7. NaamKado & Zo is niet verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven adres. Mocht door een fout in het adres het pakket niet tijdig worden geleverd of retour worden gezonden aan NaamKado & Zo, dan kan Naamkado & Zo hier geen verantwoording voor nemen. Alle eventuele kosten komen hierbij voor rekening van de besteller.
 8. NaamKado & Zo is nooit aansprakelijk, voor schade die het gevolg zou zijn, van een levering of een te late levering.

Artikel 5. Zichttermijn en herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren.
 2. Alle door NaamKado & Zo geleverde producten zijn maatwerk en/of gepersonaliseerde items. Deze items vormen een uitsluiting op de zichttermijn en het recht op herroeping, zoals vermeld in artikel 5.1. Producten van NaamKado & Zo kunnen derhalve niet worden geretourneerd.
 3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien de geleverde zaken niet conform de overeenkomst zijn, dient de opdrachtgever (alvorens over te gaan tot terugzending aan Naamkado & Zo) de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk te melden bij NaamKado & Zo.
 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk, tot maximaal 1 week na levering aan NaamKado & Zo schriftelijk worden gemeld.
 5. Na de goedkeuring door Naamkado & Zo tot terugzending, dienen de goederen binnen 5 werkdagen gereourneerd te zijn.
 6. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 7. Indien klachten van de afnemer door NaamKado & Zo gegrond worden bevonden, zal NaamKado & Zo naar haar keuze, of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Naamkado & Zo en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Naamkado & Zo) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Naamkado & Zo gedekte bedrag.
 8. Bij retourneren worden de verzendkosten niet vergoed.
 9. Wij kunnen voorafgaande aan de levering geen voorbeeld tonen van de bestelling. Wij maken namelijk ieder product specifiek en met de hand, het product is dan al gereed op het moment dat we het kunnen tonen. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. NaamKado & Zo aanvaardt nooit aansprakelijkheid, die het gevolg zou zijn van het (onjuist) gebruik van onze goederen. Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
 2. Iedere aansprakelijkheid van NaamKado & Zo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 3. Naamkado & Zo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan bij opbrengen of verwijderen van onze producten door de opdrachtgever.
 4. Indien Naamkado &Zo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 5. Naamkado & Zo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NaamKado & Zo is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. Indien Naamkado & Zo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van NaamKado & Zo beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van NaamKado & Zo is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. NaamKado & Zo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NaamKado & Zo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Naamkado & Zo toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Overmacht

 1. NaamKado & Zo is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan NaamKado & Zo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 3. NaamKado & Zo behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is NaamKado & Zo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien NaamKado & Zo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Copyrights

 1. Van alle op deze website aanwezige ontwerpen ligt het auteursrecht bij NaamKado & Zo. De ontwerpen mogen op geen enkele wijze gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd worden. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Artikel 9. Publicatie

 1. Van elk ontworpen product maken wij foto’s voor onze portfolio. Sommige van deze foto’s plaatsen wij op onze website. Indien u hiertegen een gegrond bezwaar heeft horen wij dit graag van u. Uw product wordt dan niet geplaatst.

Artikel 10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten, rechten, verplichtingen, aanbiedingen en bestellingen, alsmede op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen NaamKado & Zo en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis, tenzij NaamKado & Zo er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 11. Privacy/gegevensbeheer

 1. Indien u een bestelling plaatst bij NaamKado & Zo, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van NaamKado & Zo. NaamKado & Zo houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens onder geen voorwaarde verstrekken aan derden.
 2. NaamKado & Zo respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. NaamKado & Zo maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing (nieuwsbrief) bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Specifieke productvoorschriften en productinformatie:

Stickers:

Deze worden geleverd met een applicatiefolie, waarmee de sticker makkelijk aangebracht kan worden. Voor het foutief aanbrengen op slechthechtende materialen zoals een onregelmatige of korrelige ondergrond kan NaamKado & Zo niet aansprakelijk worden gesteld. Het bevestigen van onze stickers is geheel voor eigen risico. Ook voor het foutief verwijderen van onze stickers, waardoor de ondergrond beschadigd raakt, kan NaamKado & Zo niet aansprakelijk worden gesteld. Wij kunnen nooit met volledige zekerheid bepalen of de ondergrond waarop je gaat plakken geschikt is voor ons stickermateriaal, en is dus op eigen risico. NaamKado & Zo is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen die ontstaan ten gevolge van het verwijderen van de sticker.

Wandlamp:

Gebruik een led lamp maximaal 6 watt. Gebruik geen gloeilamp, deze worden veel te heet en zijn daardoor onveilig.

Soort fitting: E14 fitting (kleine fitting)

Minimale afstand tot brandbare producten bedraagt 20 cm.

Er dient een vrije ruimte te zijn rondom de gloeilamp, dus geen directe aanraking met het hout of de muur.

Geboortestoeltjes:

Het is mogelijk dat er kleine luchtbelletjes aanwezig zijn bij ontvangst van het stoeltje. Deze trekken echter geheel weg.

Producten op basis van het geboortekaartje:

De kleuren en kwaliteit wijken altijd af van het origineel. Overwegend licht gekleurde kaartjes (kaartjes waarbij de basis licht van kleur is) en kaartjes met een relief wijken het meest af. Kaartjes met een relief in het papier, losse onderdelen en/of uitgesneden delen zijn moeilijk te scannen en bewerken. Bij kaartjes met felle kleuren, komen de kleuren minder tot zijn recht. Bij kaartjes met een fotoafdruk, zal de foto van mindere kwaliteit zijn als op het originele kaartje, omdat de afdruk sterk vergroot wordt. Houd met bovenstaande eigenschappen rekening voordat je besteld.

Producten van hout:

We maken gebruik van geschuurd steigerhout. Hout is een natuurproduct. Geen enkele plank is hetzelfde qua houtnerf en noesten. Wij hebben dan ook geen invloed op de houtstructuur. Er kunnen dan ook oneffenheden in zitten.

Bedrukking:

De "bedrukking" op de producten wordt gemaakt van hoogwaardig vinyl, welke computergestuurd wordt uitgesneden.

Geboortedoos:

De geboortedoos is gemaakt van zeer dik en stevig karton.

 

 

Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten en kunnen er even geen bestellingen geplaatst worden.

We hopen u weer terug te zien!

© 2015 - 2024 NaamKado & Zo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel